Husordensregler

HUSORDENSREGLER

Husordensregler  kan endres med alminnelig flertall, jfr vedtak på ekstraordinært årsmøte den 22.8.2019.

 

  1. A) Hver enkelt seksjonseier plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av husstanden og de som gis adgang til seksjonene og fellesarealer. Beboerne plikter å ta tilbørlig hensyn til hverandre slik at det gode bomiljøet opprettholdes. Styret har plikt å påtale overtredelser av bestemmelsene.

2.A)    Alminnelige ordensregler:

           Seksjonseierne plikter å holde sine hageanlegg i orden, og i fellesskap ved dugnad å holde felles anlegg i slik stand at anlegget ikke skjemmes.

2.B)    Katte- og hundehold er bare lovlig i henhold til regler for katte- og hundehold, vedtatt av årsmøtet.  Beboere som flytter inn i sameiet forplikter å sette seg inn i katte og hundehold reglene, og som skal overholdes.

2.C)    Det er ikke tillatt å gjøre opp ild på sameiets eiendommer. Ved grilling må det utvises tilbørlig hensyn til bygningsmassen og andre beboere. Det er kun tillatt med elektrisk eller gass griller. Brannvernforskrifter må overholdes.

2.D)    Det er ikke tillatt å felle trær uten at styret har gitt tillatelse til dette. Samtidig er det ikke tillatt med klatreplanter på bygningene.

2.E) Snømåking, strøing

           Utgår inntil nærmere avklaring. Må presiseres på årsmøtet i 2020.

2.F) Varmepumper

Varmepumper er ikke tillatt i Oksval III sameie.

2.G) Restriksjoner fra Nesodden Kommune

Alle beboere plikter å forholde seg til gjeldende restriksjoner kommunen iverksetter, som vanning mm.

 

3.A)    Ro i leiligheten.

          Det skal være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl.06.30 på hverdager og til og med kl. 09.00 på søndager og helligdager.

3.B)    Seksjonseiere som ønsker å holde fest hos seg, bes ta kontakt med naboene i forveien, slik at ergrelser unngås.

 

4.A)    Avfallshåndtering og renhold.     

Follo Ren er distributør i vårt sameie. Se mer informasjon på vår nettside og Folloren.no.

Styret i Sameiet påser at søppeldunkene blir vasket minimum 2 ganger pr år for å unngå lukt.

 

5A).    Sanitæranlegg  

           Det må brukes klosettpapir, og uvedkommende ting må ikke kastes i vannklosettet.  La aldri en vannkran stå åpen når et rom forlates.  Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker eller sluk. Skyll en gang iblant med sodavann for at avløpsrørene ikke så lett stoppes til.  Staking av vasker og sluk besørges av sameieren.

           Hvis et rør springer og stoppekranen ikke kan stenges med det samme surres et håndkle eller lignende rundt stedet.  La en snipp av håndkleet henge ned i en bøtte eller en vask slik at vannet kan samles opp.

6.A)    Ferdsel.

           Styret oppfordrer beboerne til i minst mulig grad å kjøre gjennom Blåbærstien, og begrense kjøring til strengt nødvendig av- og pålessing.

Tillatt hastighet er gangfart, dvs. maks 10 km/t.

6.B)    Parkering

           Sameiet har garasjeanlegg i underetasjen i Sentrumshuset (se kapittel III, Garasjeanlegg). Det er forbudt å parkere i Blåbærstien og stikkveiene til denne. Sameiets utendørs parkeringsplasser ligger nord og sør (mot riksveien) for sameiet. Seksjonseierne er ansvarlig for å informere besøkende om disse.

           Parkerte biler på tunene og gangveiene borttaues uten forvarsel og på bileiers regning.
Det er ikke tillatt å parkere i svingen ved sentrumshuset.

 

 

 

 

 

 

HUSORDENSREGLER - DYREHOLD I SAMEIET

Sameiet har et regulert dyrehold for best mulig å kunne ivareta de ulike interessene blant beboerne når det gjelder dyrehold generelt og katte- og hundehold spesielt.

GENERELLE REGLER

1)          Alle seksjonseiere har plikt til å søke styret om sitt dyrehold.  Det må søkes før dyret anskaffes, og ved innflytting må tillatelse innhentes på forhånd.  En tillatelse innebærer at dyreholdet skal forholde seg til regelverket som presiseres her.

 

2)           Dyrene i sameiet skal ikke være til sjenanse for øvrige beboere.

3)          Dersom reglene ikke følges, har sameiet anledning til å forby gjeldende dyrehold.  Slike vedtak skal begrunnes skriftlig til vedkommende dyreeier.

4)          Den enkelte seksjonseier er pliktig til å informere eiendomsmegler og interesserte kjøpere ved salg av bolig om disse husordensreglene for dyrehold.

 

 

KATTEHOLD

5)           Det er kun tillatt med én katt pr. husstand.
Det anmodes om at alle katter merkes med halsbånd og id-chips, og at kattene vaksineres regelmessig. Det anmodes om at hannkatter kastreres og hunnkatter steriliseres og at  ormekur gis i henhold til anbefalte intervaller

6)           Katteeierne og småbarnsforeldrene samordner seg imellom slik at sandkassene blir tildekket med presenning hver kveld.

7)           Katteekskrementer fjernes i den grad det er mulig.

 

HUNDEHOLD

8)           Det er kun tillatt med 1 hund per husstand.
Det anmodes om at alle hunder merkes med halsbånd og id-chips og at hundene vaksineres regelmessig

9)           Hunder skal alltid holdes i bånd i boligområdet.  Forøvrig gjelder Nesodden kommunes båndtvangregler.

10)        Det er ikke tillatt å ha hundegård i haven.  Løpestreng som gjør at hunden kan nå utenfor egen hage er heller ikke tillatt.  Hunder skal ikke bindes utendørs når eieren ikke er hjemme. 

11)        Hundeekskrementer skal fjernes.

 

 

HUSORDENSREGLER - TUNKONTAKTER

 

  1. Tunkontakten er kontaktledd mellom styret og beboerne i alle saker som gjelder vedlikehold og dugnad på det enkelte tun.
    Tunkontaktene skal ha årlig møte. Styrer innkaller til møte
  2. Tunkontaktene bør se til at fellesarealene holdes ryddig og er i orden, og kan ved behov organisere dugnad og mindre reparasjoner av fellesanlegg, som bl.a. lekeapparater, gjerder, søppelstativer, utskiftning av lyspærer på fellesanlegg og lignende.

              Tunkontaktene bør også organisere snømåking av stikkveier og i søppelstativene, samt sørge for sandstrøing. Tiltak som medfører kostnader må ikke igangsettes før styret har foretatt bevilgninger.

              Tunkontaktene har spesielt ansvar for at det hver vår planlegges og gjennomføres dugnad på tunet og eventuelt sammen med de øvrige tunene på andre fellesområder.  Styret kan oppfordre tunkontaktene til å utføre andre oppgaver som det er rimelig og naturlig at en gjør på de enkelte tunene.

3)           Tunkontaktene har ansvar for å holde tunmøter etter behov og sørge for at det hvert år før årsmøte avholdes valg av nye tunkontakter, samt gi melding til styret om valgene. Tunene velger fritt sine tunkontakter, og kan la tunkontakt-vervet gå på omgang blant beboerne.

4)           Tunkontaktene har rett til å få tilsendt referat fra styremøtene.

5)           Garasjekontakt
Oksval III sameie etablerer årlig garasjekontakt. Roller og ansvar den besitter er beskrevet på vår nettside, Oksval3.NO

 

HUSORDENSREGLER – FORVALTNING AV GRØNTOMRÅDER

Grøntområdene er hele Sameiets uteområder som tun, omkringliggende skog og hager som disponeres av sameiets beboere.

  1. Styret har ansvar for å felle trær som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, på sameiets bekostning.

 

  1. Beplantning og vedlikehold:.

Trær må plantes og vedlikeholdes slik at de ikke i vesentlig grad endrer lysforhold for nærliggende leiligheter. Maks høyde på nye trær som plantes i sameiet er 3 meter.

Dersom beboere ønsker at det skal plantes trær må de søke skriftlig til styret med en begrunnelse.

Beboerne på hvert tun har ansvar for vanning, beskjæring og generelt vedlikehold av grøntområdet på sine respektive tun.