Parkering/Garasje

Garasjekontakt

Fom perioden 20/21 tar styret over oppgavene til Garasjekontakten og fordeler arbeidsoppgavene. 

Christian Birkeli Gaus tar over all administrasjon av nøkler og dugnader i Garasjen.  Han kan nås på E-post gaussmeister@gmail.com  - Mobil: 94 47 58 10. Dersom ikke Christian er tilgjengelig ta kontakt med Styret: Oksval3sameie@gmail.com. Ellers er det Styret som følger opp de andre oppgavene, beboere sender evt da saker til oksval3sameie@gmail.com

 

Garasjekontakten/Styret sin rolle og ansvarsområder:

Rollen med å følge opp garasjekontakten sine oppgaver, fordeles av styret hvert år. 

 1. Garasjekontakt har ansvar for at sameiets vedtekter for garasjeanlegget overholdes, og at eventuelle avvik blir tatt opp med styret. I dette ligger også å håndheve husordensreglene for ferdsel og parkering på sameiets eiendom.
 2. Garasjekontakten har i tillegg følgende faste oppgaver:
  1. Utlevering av nøkkel (1 stk.) til garasjeeier. Det signeres på at nøkkel er mottatt.
   Ta i mot utlevert nøkkel (1 stk.) fra beboer når eieforholdet opphører.
   Levere ut til/ta i mot nøkler (1 stk) fra leiere av sameiets garasjeplasser. Det skal signeres på at nøkkel er mottatt/levert.

   Hver garasjeeier/leier av sameiets plasser får kun en nøkkel utdelt. Hvis nøkkel mistes må beboer kjøpe ny nøkkel og det må noteres at nøkkel er mistet.

   Det forutsettes at selgere og utleiere(dvs. beboere) av garasjeplass overdrar sine nøkler til
   ny eier/leier.  På spm må ny eier/leier få beskjed om å henvende seg til selger/utleier. Kun unntaksvis skal garasjekontakt gi ut nøkkel til ny eier/leier. I slike tilfeller må styret få beskjed slik at nøkkel kan inndrives fra tidligere eier/utleier.

   Salg av ekstranøkkel og fjernkontroll.
   Kjøpte fjernkontroller refunderes ikke, men kan selges/overdras til ny eier/leier. Prisen på fjernkontroll er p.t. kr. 675,- og nøkkel kr 400,-. Informasjon om fakturering ved utlevering/salg sendes vår rådgiver i USBL, Brita Warrio – brita.warrio@usbl.no. Nøkler/fjernkontroll utleveres når kvittering på  betaling fremvises.

   Kjøpte ekstranøkler refunderes ikke. De leveres videre til ny eier eller leier, eller leveres tilbake til garasjekontakt (for sameiets plasser).  Ekstranøkkel det ikke lengre er behov for leveres tilbake til garasjekontakt.

   Etterbestilling av nøkler og fjernkontroller hos leverandør når det er nødvendig.

 3. Arrangere dugnad i garasjeanlegget blant eiere/leiere en gang pr. år. Organisere rydding og leie inn firma for vasking/støvsuging av garasjeanlegget. Bestille merking av p – plasser ved behov.
 4. Utføre enkle reparasjoner, samt sørge for nødvendig vedlikehold og utbedring av skader når dette er påkrevet. Større kostnadskrevende arbeider med innleie av eksterne håndverkere skal alltid avklares med styret i forkant.
 5. Sørge for innkjøp av og utskifting av lysstoffrør i taket når disse er ødelagt, samt skifte defekte lyspærer i trappenedganger fra sentrumshuset.
 6. Hjelpe til med strøing på vinteren.