Praktisk Informasjon

Renovasjonsløsning i Sameiet

Sameiet benytter Follo Ren (Folloren.no). Gå inn på deres nettside for mer informasjon og ikke minst når søppel vil bli tømt. 

Generell info fra Follo Ren:

Follo Ren har ansvar for avfallshåndteringen i fem kommuner – Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. Her har hver husstand en beholder til restavfall og en til papp/papir/drikkekartong. I tillegg har vi returpunkter til glass og metallemballasje og klær, sko og tekstiler. Grovavfall skal leveres til en av våre tre gjenvinningsstasjoner . Beholderen for restavfall tømmes hver 2. uke og beholderen for papp/papir/drikkekartong tømmes hver 4. uke.

I restavfallsbeholderen skal matavfall kildesorteres i grønn matavfallspose, mens annet restavfall (inkludert plast) legges i vanlig handlepose. Innholdet i restavfallsbeholderen blir sendt til et sorteringsanlegg. Her blir de grønne posene med matavfall sortert ut først. Matavfallet går til produksjon av biogass og biogjødsel. Deretter åpnes de vanlige «søpleposene» og plast sorteres ut i fem ulike typer for å gå inn i produksjon av nye plastprodukter. Restavfallet som er igjen etter utsorteringen går til forbrenning med energigjenvinning. Du kan se film fra sorteringsanlegget her.

For at anlegget skal klare sorteringsjobben er det viktig at vi som innbyggere tar ansvar for at restavfallsbeholderen ikke inneholder større ting som burde vært levert på gjenvinningsstasjonen. Det er også viktig at vi fortsetter å sortere ut farlig avfall, glass-og metallemballasje og klær, sko og tekstiler. Svært tilgriset plast kan også med fordel skyldes av, slik at maskinene lettere kan kjenne igjen materialet og sortere det riktig.

Glass- og metallemballasje og klær, sko og tekstiler skal leveres på returpunkter for å gå til materialgjenvinning og ombruk. Her kan du søke opp ditt nærmeste returpunkt. Det er viktig at disse avfallstypene ikke legges i restavfallsbeholderen, for da klarer vi ikke i samme grad å nyttegjøre oss av ressursene i dette avfallet.