Parkering/Garasje

Vedtekter-Husordens regler - Garasje/parkering

KAPITTEL 3. GARASJEANLEGG
Vedtatt på sameiermøte den 24.mai 1994, med endring
den 11.4.2007, 14.5.2007 og 22.4.2015.

  1. Garasjeanlegget er Oksval III Sameies eiendom. Sameiere, som har foretatt innskudd eller som har kjøpt eller fått garasjeplass overdratt fra andre, har bruksrett til fast garasjeplass dersom garasjeleie betales i rett tid til Oksval III Sameie. Hver seksjon kan kun disponere og eie en garasjeplass. Forslaget vil ikke ha tilbakevirkende kraft (vedtatt 11.4.2007).
  2. Garasjeleien fastsettes av sameiets styre i henhold til eget garasjebudsjett. Garasjeregnskap skal forelegges sameiermøtet til godkjenning. Garasjeleien betales forskuddsvis pr mnd.
  3. All parkering skjer på egen risiko. Bruksrettshaver og leietaker plikter å rette seg etter de ordensregler som til enhver tid gjelder. Det er ikke tillatt å parkere avskiltede biler på parkeringsplasser i sameiet. Slike biler vil evt. bli fjernet for eiers regning uten varsel
  4. Bruksrettshaver kan leie, selge, bytte eller overdra garasjeplassen på annen måte til andre sameiere i Oksval III Sameie. Melding om overdragelse, framleie eller bytte av garasjeplass skal gis til sameiets styre, som vil sørge for oppdatering av oversikter og gi forretningsfører nødvendig informasjon.

Ved utleie av garasjeplasser som disponeres av sameiet er framleie ikke tillatt.

  1. Dersom eierseksjonen selges skal garasjeplassen overdras kjøperen eller en annen sameier.

           Skjer ikke overdragelse innen 3 måneder etter salg av eierseksjonen, kan sameiets styre selge        garasjeplassen på vilkår som nevnt i punkt 25.

  1. Dersom bruksrettshaver misligholder sin plikt til å betale garasjeleie i 3 mnd. kan styret, etter forutgående purring og varsel, selge garasjeplassen på vegne av bruksrettshaver med fratrekk for salgsomkostninger og skyldig leie. I varselet skal det opplyses om at salg vil skje dersom skyldig garasjeleie og omkostninger ikke betales. Inntil salg skjer kan garasjeplassen leies ut til andre sameiere.
  2. Leietaker som misligholder sine forpliktelser kan sies opp av sameiets styre med 1 mnd. varsel. Leietaker kan på sin side si opp leieavtalen med 1 mnd. varsel.
  3. Bruksretthaver som ikke selv benytter garasjeplassen bør leie den ut til andre sameiere. All fremleie skal skje via styret og ventelisten de administrerer. Ved utleie av seksjonen skal garasjeplass leies ut på grunnlag av ventelisten, ikke til leietaker. Utleier og leietaker avtaler selv leieprisen og foretar månedlig oppgjør seg i mellom. Utleier blir fakturert av sameiet for sin leie via månedlige felleskostnader.

 

Sameiet disponerer egne utleieplasser. Disse fordeles etter annsienitet på venteliste som administreres av styret. Fremleie av disse plassene er ikke tillatt. Dersom en ønsker å melde seg på venteliste, sender dere inn en mail til Oksval3sameie@gmail.com